HOC DANH QUAN VOT (TENNIS) - Vũng Tàu - mien hoc phi

HOC DANH QUAN VOT (TENNIS) — Vũng Tàu

Chi tiết về quảng cáo

LOP HOC TENNIS MIEN PHI.

CHAO TAT CA CAC ANH CHI THICH MON BANH NI NAY.

MINH HIEN DA CHOI MON NAY HON 10 NAM VA DA DAT NHIEU THANH TICH TRONH THI DAU.

MINH RAT DAM ME VA PHAI NOI LA RAT GHIEN MON NAY. CHINH VI VAY MINH DA MIET MAI NGHIEN CUU CAC KỸ THUAT, CUNG NHU CAC CHIEN THUAT CUA RAT NHIEU HUAN LUYEN VIEN, CAC TAY VOT HANG DAU TREN THE GIOI. TRONG NUOC....

DE DAP UNG NHU CAU TAT CA CAC BAN MUON CHOI MON NAY MINH, CUNG CAC HLV SE HUONG DAN CAC BAN CHOI MIEN PHI.

DIEU KIEN DON GIAN: CO THE LUC TOT. CO THOI GIAN HOP TAP LIEN TUC. DAM ME VA KIEN TRI LUYEN TAP. SAN TAP MAI CHE, THOI GIAN TAP TRONG VA NGOAI GIO HANH CHINH (4H30 DEN 22H00/ TUAN/ THANG)

DANH DANH THI DAU DUOC BAN MAT 3 THANG TAP LUYEN NGHIEM TUC. GIAO TRINH QUOA TE. HUAN LUYEN VIEN KINH NGHIEM, NHIET TINH

DANG KY TAP: ANH TU 0643600366

RAT MONG CAC BAN, TAP THE HOAC CA NHAN THAM GIA. (DAC BIET CO LOP DAY NANG CAO)

Ẩn danh
  • Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam