Học văn bằng 2 ngành kinh tế ở vũng tàu Vũng Tàu - Lớp Học Vi tính - Multimedia Vũng Tàu - Lớp học

Trang chủ > Lớp học > Lớp Học Vi tính - Multimedia > học văn bằng 2 ngành kinh tế ở vũng tàu - Vũng Tàu, Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu, Lớp học > 29 kết quả của "học văn bằng 2 ngành kinh tế ở vũng tàu" tại Vũng Tàu

  Liên thông đại học năm 2014 tại tm.computer

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí M...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  21 Tháng Tám

  Thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng năm 2014

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2014. Ngày...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  21 Tháng Sáu

  Thông báo Tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Nghề Tp.Hồ Chí Minh tuyển ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  09 Tháng Sáu

  Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng năm 2014

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2014. Ngày...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  09 Tháng Sáu

  Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2014

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông Đại học năm 2014. Ngày ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  09 Tháng Sáu

  Thông báo Tuyển sinh Liên thông Đại học năm 2014

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông Đại học năm 2014. Ngày ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  06 Tháng Sáu

  Thông báo: Tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2014

  Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER liên kết với Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2014. Ngày ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  06 Tháng Sáu

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY HỌC TẠI VŨNG TÀU

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  10 tháng Chín

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY HỌC TẠI VŨNG TÀU

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  31 Tháng Tám

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010.

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  27 Tháng Tám

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  19 Tháng Tám

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  15 Tháng Tám

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  14 Tháng Tám

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2010

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  09 Tháng Tám

  TUYỂN SINH VĂN BẰNG HAI HỆ CHÍNH QUY 2010

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  07 Tháng Tám

  Tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy tại Tm.Computer

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  07 Tháng Tám

  Tuyển sinh Văn bằng 2 chính quy học tại TM.COMPUTER-Vũng Tàu

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  31 Tháng Bảy

  ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010.

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  29 Tháng Bảy

  Học văn bằng 2 tại Vũng Tàu

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  28 Tháng Bảy

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  27 Tháng Bảy

  ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010 TẠI VŨNG TÀU

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  24 Tháng Bảy

  Văn bằng 2

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  24 Tháng Bảy

  ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010 tại TM.COMPUTER

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  24 Tháng Bảy

  HỌC VĂN BẰNG 2 Ở TM.COMPUTER

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  22 Tháng Bảy

  HỌC VĂN BẰNG 2 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CNTT TM.COMPUTER

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  22 Tháng Bảy

  Học rồi học nữa không hề khó khi b ạn đến với TM?

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  22 Tháng Bảy

  ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010.

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  22 Tháng Bảy

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010.

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010. Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ đại học văn bằng thứ hai chính quy ...

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  21 Tháng Bảy

  TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY tại Vũng Tàu

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 153/TB-ĐHDT Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 05 năm 2010....

  Lớp Học Vi tính - Multimedia - Vũng Tàu
   
  30 Tháng Sáu